1 czerwiec 2021

Czym jest piecza zastępcza?

Dzieci, które są pod opieką naszych rodzin i placówek najczęściej nie mają uregulowanej sytuacji prawnej i nie mogą być adoptowane. Zwykle ich rodzice biologiczni żyją, jednak z różnych powodów nie mogą się nimi zająć. System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.
REKLAMA
Rodzinna piecza zastępcza to:
 • Rodziny spokrewnione – które tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, będące krewnymi dziecka;
 • Rodziny niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, nie będące krewnymi dziecka;
 • Rodziny zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny specjalistycznej lub pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego
 • Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
 • Obecnie mamy ponad 620 rodzin zastępczych.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać rodzicem zastępczym ?

Bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i czasu. Do rodzin zastępczych często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Dlatego pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które m.in.:
 • dają pewność należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (dotyczy tez ograniczenia czy zawieszenia);
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli jest nałożony);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym oraz opinią psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • Oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
Przed pozostaniem rodziną zastępczą trzeba przejść szkolenie.

Udział w szkoleniu daje możliwość przygotowania siebie i swojej rodziny do tej funkcji oraz uświadomienia sobie rzeczywistych motywów podejmowanej decyzji. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa około 3 miesiące.

Jego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą i sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, praw dziecka, elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach instytucji wspierających.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnej opinii komisji kwalifikującej kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

Nasze rodziny i dzieci objęte pieczą, także te dorastające, mają nasze wsparcie.

Wsparcie dla rodzin.

Każda osoba sprawująca pieczę zastępczą może liczyć na naszą pomoc. Każda rodzina ma przydzielonego swojego koordynatora. Może korzystać z pomocy psychologicznej, prawnej, grup wsparcia, szkoleń a także wsparcia wolontariuszy. Nasz ośrodek współpracuje także z ośrodkami prowadzącymi specjalistyczne wsparcie, terapię i poradnictwo dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: z Krakowskim Instytutem Psychoterapii Stowarzyszenia „Siemacha” oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólna Sprawa – Bliżej Siebie”.

W razie potrzeby udzielane jest także dodatkowe wsparcie – tak jak to skierowane do wychowanków pieczy w związku z epidemią COVID-19, a polegające na wyposażeniu rodzin i podopiecznych w środki ochrony osobistej oraz sprzęt elektroniczny (laptopy, sprzęt audiowizualny, specjalistyczne oprogramowanie) o wartości ponad 730 tysięcy złotych.

Wsparcie dla dorosłych wychowanków

Dorastające, opuszczające dom dzieci, mogą się zwykle cieszyć i polegać na wsparciu rodziców. Usamodzielniających się wychowanków pieczy wspieramy my.

Obecnie z różnych form naszej pomocy korzysta niemal 300 pełnoletnich wychowanków pieczy, przy czym około połowa z nich pozostaje nadal w rodzinach zastępczych.

Młodzież, która chce żyć samodzielnie może skorzystać z jednego z naszych 6 mieszkań wspomaganych, które prowadzi bezpośrednio nasz ośrodek (w ramach programu unijnego „Trampolina – mieszkania wspomagane” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) lub organizacje pozarządowe. Mieszkania wspomagane, treningowe to forma pomostu między pozostawaniem pod opieką instytucji lub rodziny, a mieszkaniem samodzielnym.
 • TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane https://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/trampolina-mieszkania-wspomagane

Trampolina to szerszy projekt, wspierający osoby zagrożone wykluczeniem, obejmujący również wychowanków pieczy, którzy mogą korzystać z 2 mieszkań wspomaganych.

Młodzieży z pieczy zastępczej, oprócz możliwości samodzielnego mieszkania, proponujemy wsparcie, które ułatwi wejście w dorosłe, samodzielne życie: treningi umiejętności społecznych, praktycznych (zarządzanie gospodarstwem
domowym) i ekonomicznych (zarządzanie własnym budżetem). Trening kulinarny, załatwiania spraw urzędowych (młodzież nie radzi sobie z językiem urzędowym), spędzania czasu wolnego w  sposób aktywny, rozwijający pasje, wolny od używek i destrukcyjnych zachowań. Nad wszystkimi uczestnikami czuwają opiekunowie mieszkań – doświadczeni pracownicy MOPS.

W 2020 roku w Trampolinie uczestniczyło 15 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy.
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego prowadzi dofinansowane przez nas Młodzieżowe Centrum Wsparcia, w którym wychowankowie są przygotowywani do dorosłego życia.

Usamodzielniający się podopieczni korzystają z mieszkań treningowych (3 lokale dla 24 osób). Korzystają tam z wsparcia psychologicznego, pedagogów, opiekunów, mają treningi ekonomiczne, pomoc w nauce, wsparcie pracownika socjalnego, pomoc prawną, doradztwo zawodowe czy pomoc w organizowaniu czasu wolnego
 • Stowarzyszenie Nasz Dom – projekt „Samodzielność” w mieszkaniu usamodzielniającym ma 10 miejsc.

Dla podopiecznych prowadzi treningi ekonomiczne, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty wzmacniające poczucie odpowiedzialności i wartości, wsparcie psychologów i doradcy zawodowego.

Naszą największą troską jest znalezienie rodzin, które będą gotowe opiekować się maluchami w trudnej sytuacji rodzinnej.

Już w maju rozpoczęliśmy działania informacyjne, przygotowując cykl filmów odpowiadających na najważniejsze pytania zadawane przez kandydatów na rodziny zastępcze oraz rozpoczęliśmy prezentowanie rodzin, które takie role pełnią.
Prowadziliśmy i nadal będziemy prowadzić Dyżury dla zainteresowanych, informowanie i udzielanie informacji w mediach i socialmediach. Będziemy pojawiać się na festynach (najbliższy już 6 czerwca na placu Wolności). Pojawimy się też w przestrzeni publicznej – na biletomatach, kasownikach, w MPK. Będziemy przygotowywać kolejne materiały informacyjne i zachęcające do pozostania rodzicami zastępczymi.

Gdzie zdobyć informacje o pieczy?
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Nasz zespół mieści się przy ul. Młodych Techników 58, pokój nr 12 lub 13,
 • Można zadzwonić: 71 78 22 323, 71 78 22 412, 71 78 22 366 i umówić się na rozmowę
 • lub napisać: rodzicielstwo.zastepcze@mops.wroclaw.pl
 • Jesteśmy do waszej dyspozycji

Liczby:
 • Obecnie pod naszą opieką jest ponad 1200 dzieci
 • 800 ma opiekę rodzin i rodzinnych domów dziecka (620 rodzin i domów)
 • ponad 400 jest objętych instytucjonalną pieczą zastępczą, w tym 131 maluchów poniżej 10 roku życia (37 placówek)
 • W 2020 roku do różnych form pieczy trafiło 137, a opuściło ją 179 dzieci.
 • W 2020 roku zainteresowanie szkolenie dla rodzin zastępczych zakończyło 15 osób; 13 zostało zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 2 do pełnienia funkcji rodziny specjalistycznej.
 •  Na zlecenie sądu wydano 82 opinie w zakresie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
dolnośląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Wrocławiu

kiedy
2021-08-27 20:00
miejsce
Katedra Marii Magdaleny, Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-29 18:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 15:00
miejsce
STATEK RUSAŁKA, Wrocław, PRZYSTAŃ...
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-05 17:00
miejsce
Sala Koncertowa Radia Wrocław,...
wstęp biletowany